Home | Contact Us
міжнародна громадська організація Дім Свободи Україна

ДІМ СВОБОДИ УКРАЇНА

АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ПАРТНЕРИ

ДОНОРИ

АНОНСИ ТА ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


Розвиток публічної політики в регіонах

Проект „Розвиток Публічної Політики в Регіонах” , який виконувався протягом трьох років  за підтримки ISC/UCAN, став логічним продовженням програми підтримки незалежних аналітичних центрів „Партнерство за реформи в Україні” (1998-2003) і в першу чергу був спрямований на посилення партнерства між організаціями громадянської дії та мозковими центрами з метою забезпечити вплив громадськості на процес просування та реалізації політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. 

Чому ми вирішили надати особливої уваги саме розвитку такого партнерства? 

Адже якщо ми говоримо про необхідність розвитку публічної політики в Україні, саме незалежні аналітичні групи, так звані „мозкові центри”, відіграють в цьому процесі дійсно ключову роль. Жоден інший сектор суспільства не має можливостей водночас представити незалежний фаховий аналіз тих чи інших першочергових проблем, винести результати проведених досліджень на загальне обговорення та запропонувати як політикам, так і громаді, ефективні шляхи для їх розв’язання. За останні кілька років українські неурядові аналітичні організації змогли заявити про себе як про важливий компонент у процесі вироблення державної політики практично в усіх можливих напрямках – від лібералізації економіки до розвитку міжнародних відносин. Завдяки налагодженій співпраці з провідними політиками та ЗМІ, вони отримали можливість впливати на формування громадської думки, а отже і сприяти розвитку публічної політики як складової будь-якого демократичного суспільства. 

З іншого боку, саме організації громадянської дії, як правило, можуть ефективно представляти інтереси громадськості і проводити кампанії на їхній захист. За останні роки завдяки постійному розвитку ефективного діалогу з владою, бізнесом та громадою, вони досить успішно провели низку лобістських ініціатив, особливо на місцевому та регіональному рівні. І кожен вдалий проект є запорукою нових успіхів, адже саме тоді громадяни починають усвідомлювати свої можливості впливати на  дії політиків всіх рівнів – від місцевого до національного – а отже і здійснювати громадський контроль за владою як такою.  Саме такі організації представляють „голос народу” і вимагають від можновладців необхідних змін на краще. Але для того, аби примусити чиновників прислухатися до таких вимог, вони не повинні бути голослівними і відверто популістськими. І тут необхідна фахова експертиза, що її можуть надати незалежні аналітичні групи. 

Отже, розбудова партнерства між мозковими центрами та організаціями громадянської дії дає надію сподіватися на тривалі зміни в політичному, економічному та соціальному житті держави. Працюючи разом, мозкові центри, організації громадянської дії та інші НУО можуть відігравати унікальну і надзвичайно важливу роль каталізатора демократичних та ринкових перетворень в суспільстві.

Саме тому в рамках нашої ініціативи, орієнтованої передусім на досягнення конкретних результатів, були визначені наступні довгострокові завдання

Посилення взаємозв`язків між організаціями громадянської дії та мозковими центрами для забезпечення більш активної участі громадянського суспільства в процесі прийняття державних рішень та контролю за діями влади на всіх рівнях.

Підвищення якості і впливу спільних проектів, спрямованих на просування політичних, економічних та соціальних реформ, які виконуються організаціями громадянської дії та мозковими центрами.

Підвищення професійного рівню фахівців регіональних аналітичних центрів та груп громадянської дії для забезпечення ефективного впливу як на представництва влади, так і на громадськість в цілому.

Посилення інституційної  та програмної спроможності аналітичних центрів та громадських організацій  в Україні, особливо на регіональному та місцевому рівні.

Вдосконалення системи інформаційного обміну та запозичення провідного досвіду між різними громадськими організаціями, в тому числі між мозковими центрами, організаціями громадянської дії, моніторинговими та іншими групами, які спрямовують свою діяльність на вирішення регіональних та місцевих проблем. 

Намагаючись по можливості забезпечити довготривалий вплив проекту і сприяти подальшому розвитку співпраці між різними „складовими” громадянського суспільства на всіх рівнях – від загальнонаціонального до місцевого – для об’єднання зусиль у вирішенні пріоритетних для країни питань, були визначені основні інтегровані програмні компоненти, які дозволили б виконати поставлені завдання.

Отже, в рамках ініціативи регіональні організації мали змогу отримати наступні види підтримки :

Малі гранти у розмірі до 40,000 гривень кожний на виконання проектів, що впливають на розвиток публічної політики на обласному чи місцевому рівні.

Участь у тижневих стажуваннях для представників регіональних організацій на базі впливових київських мозкових центрів.

Можливість для окремих експертів з регіональних організацій протягом місяця „в реальному часі” працювати в досвідчених аналітичних центрах, виконуючи індивідуальні дослідницькі проекти.

Постійна консультативна та інформаційна підтримка з питань стратегічного планування, пошуку джерел фінансування, вдосконалення менеджменту проектів тощо.

Основної підтримки було надано регіональним мозковим центрам та групам громадянської дії, які представили на конкурс інноваційні проекти, спрямовані на вирішення конкретних економічних та соціальних проблем через проведення досліджень, розвиток конструктивного діалогу з органами місцевого самоврядування та залучення громадськості до процесу прийняття рішень та контролю за діями влади. 

Ми розуміли, що наша підтримка буде ефективною лише у разі, якщо будуть знайдені нові підходи для забезпечення регіональних груп провідним досвідом  та професійними навичками, які б вони могли застосовувати як під час проведення аналітичної роботи, так і в процесі опрацювання конкретних робочих планів, спрямованих на розв’язання тієї чи іншої актуальної для громади проблеми. Більше того, ці механізми та практики повинні бути „адаптованими” до роботи на місцевому рівні, адже – на відміну від загальнонаціональних мозкових центрів – регіональні дослідницькі групи не сприймаються місцевими політиками як джерело аналітичної інформації; водночас, як правило, саме регіональні НУО мають успішний досвід представлення інтересів свої громади перед органами місцевого самоврядування. Саме тому всі 23 профінансовані проекти містили в собі дослідницький етап як базу для подальшого активного лобіювання  тих чи інших питань, обов’язково із залученням до обговорення широкої громадськості.

Такий самий підхід був застосований і до вироблення програми стажувань. Ми намагалися створити всі умови для представників регіональних аналітичних центрів, за яких вони не лише могли б набути нових навичок, але й обмінятися між собою власним позитивним досвідом, виробити нові моделі проектів на майбутнє, а також „віч-на-віч” зустрітися з потенційними донорами і виробити власні стратегії довготривалого організаційного розвитку.

І, безумовно, протягом всього виконання програми, досвідчені фахівці „Дому Свободи – Україна” та залучені експерти з інших партнерських організацій надавали консультативну та інформаційну підтримку організаціям-учасницям ініціативи з питань програмного та фінансового менеджменту, PR-стратегій, пошуку додаткових джерел фінансування тощо.

Які ж основні результати виконаного проекту?

Сьогодні вже можна впевнено сказати, що ініціатива була надзвичайно успішною. Розвиток партнерства між регіональними і національними організаціями, а також участь провідних експертів і представників влади у виконанні програми дозволили не лише виконати першочергові завдання, але й закласти підґрунтя для подальшого  розвитку плідної співпраці.

Мовою кількісних показників:

Були підтримані 23 проекти регіональних організацій  на загальну суму понад 700,000 гривень.

Підтримані проекти виконувалися у 16 областях України: Волинській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Львівській, Луганській, Луцькій, Полтавській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській та Херсонській. 

За активної участі підтриманих організацій органами місцевого самоврядування були затверджені 4 плани розвитку міст, а також 5 галузевих програм розвитку.

Були видані та розповсюджені 34,200 примірників аналітичних звітів, методичних рекомендацій та бюлетенів.

Було проведено понад 130 подій із залученням представників влади та громадськості, в тому числі засідання робочих груп, громадські слухання, круглі столи, конференції.

Понад 6,000 осіб взяли безпосередню участь в подіях, організованих в рамках виконання проектів.

Понад 60 представників регіональних аналітичних груп взяли участь у програмах обмінів та довгострокових стажувань, ознайомившись із роботою 10 провідних київських мозкових центрів.

До участі в проекті були залучені 12 провідних експертів та 10 представників донорських організацій.

Представники „Дому Свободи – Україна” та залучені експерти здійснили понад 40 консультаційних поїздок регіонами.

Враховуючи, що ініціатива була орієнтованою на досягнення конкретних результатів, водночас основною довгостроковою метою проекту було створення ефективного партнерства між мозковими центрами та іншими громадськими організаціями з метою впливати на розвиток публічної політики в Україні на всіх рівнях, серед основних досягнень ініціативи можна виділити наступні:

Всі проекти, що виконувалися в рамках програми, були спрямовані на визначення та розв’язання першочергових проблем місцевих громад.

Всі проекти виконувалися за безпосередньої участі мозкових центрів, місцевих громадських організацій та асоціацій, а також із залученням представників влади, бізнесу та громадськості.

В рамках реалізації підтриманих проектів були створені робочі групи, до складу яких увійшли представники третього сектора, влади та бізнесу.

Було створено 5 громадських дорадчих рад при органах місцевого самоврядування.

Всі проекти містили компонент громадської просвіти і були орієнтованими на посилення громадського контролю за діями влади на всіх рівнях.

Організаціями-учасницями були вироблені стратегії співпраці із ЗМІ для інформування широкої громадськості про завдання та результати проектів, а також для посилення впливу на громадську думку та роз’яснення переваг активної громадянської позиції серед населення.

Експерти з національних та регіональних мозкових центрів отримали змогу ознайомитися з новітніми практиками та обмінятися провідним досвідом щодо проведення досліджень та вироблення практичних рекомендацій за результатами аналізу.

Регіональні організації отримали інформацію щодо можливих джерел фінансування, а також консультативну допомогу в написанні проектів та вдосконаленні організаційного менеджменту.

На завершення хотілося б наголосити на необхідності продовжувати роботу з розвитку публічної політики в регіонах. Очевидно, що регіональні аналітичні центри можуть і повинні зробити неоціненний внесок у вирішення широкого кола першорядних проблем. Працюючи пліч-о-пліч з іншими громадськими організаціями, які представляють та захищають інтереси місцевих громад, вони можуть ефективно впливати на рішення влади, визначати пріоритетні напрямки регіонального розвитку, а отже сприяти досягненню відчутних змін на краще вже сьогодні.